Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Regioplan Verbindt!
Oktober 2016

Doel

 • Regioplan Verbindt! is een online platform waar deelnemers met elkaar in gesprek gaan, informatie uitwisselen en discussie voeren over beleidsthema’s die hen aan het hart gaan. Deelnemers (professionals) binnen een werkgroep kunnen op dit forum een groepsgesprek met elkaar voeren, vanaf verschillende locaties.

Doelgroep

 • Dit platform is bedoeld voor professionals, experts, beleidsmakers en andere belanghebbenden. Zij vinden elkaar hier, in de online fora, om input te leveren in discussies over specifieke beleidsthema’s.

Beheer

 • Alle informatie op Regioplan Verbindt! is geordend in thematische werkgroepen. Iedere werkgroep heeft een of meerdere beheerders (moderators). Zij zijn beleidsonderzoekers die werkzaam zijn bij Regioplan.
 • Beheerders zijn verantwoordelijk voor de informatie in hun werkgroep; een beheerder heeft de bevoegdheid informatie te accepteren, te weigeren of anders te ordenen.
 • De hoofdredactie van Regioplan Verbindt! berust bij Regioplan.
 • Het is deelnemers met een inlog en wachtwoord toegestaan informatie toe te voegen. Het is deelnemers met een inlog en wachtwoord toegestaan deel te nemen aan de discussies in de werkgroepen.
 • De beheerder is zonder opgave van reden bevoegd om berichten en profielen (tijdelijk) van het platform te verwijderen.

Niet openbaar

 • De informatie binnen de werkgroepen onder Regioplan Verbindt! is enkel zichtbaar voor ingelogde professionals die lid zijn van de desbetreffende werkgroep.
 • In het geval dat een opdrachtgever (van een onderzoek uitgevoegd door Regioplan) meekijkt, zal dit gecommuniceerd worden naar de leden.
 • Regioplan kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de inhoud van bijdragen die door derden zijn geplaatst.
 • De informatie en bijdragen van leden binnen de werkgroepen wordt door Regioplan gebruikt voor onderzoeksdoeleinden, in de zin van het schrijven van rapporten ten aanzien van beleid. Dit gebeurt altijd anoniem. Ook in het geval van quotes zal deze niet herleidbaar zijn tot een individueel persoon, tenzij hier voorafgaande toestemming voor is gevraagd.

Commerciële doeleinden

 • Gebruik van informatie, van persoonlijke gegevens of van de functionaliteiten van Regioplan Verbindt voor commerciële doeleinden is uitdrukkelijk niet toegestaan.

Gedrag

 • Bij het toebrengen van (persoonlijke) schade of het overtreden van de wet, is de beheerder onder verwijzing van deze voorwaarden bevoegd een deelnemer direct van Regioplan Verbindt! te verwijderen. Zo nodig wordt aangifte gedaan bij de politie.

Bezwaar en beroep

 • Bij de directie van Regioplan kan bezwaar worden gemaakt tegen het intrekken van een lidmaatschap of het verwijderen/wijzigen van informatie.

Auteursrecht van informatie geplaatst op Regioplan Verbindt!

 • Alle kennisdragers zoals teksten, grafische elementen, foto’s, logo’s, buttons, audio- of videoclips of screenshots (deze opsomming is niet limitatief) zijn intellectueel eigendomsrechtelijk beschermd en eigendom van Regioplan. Zonder toestemming van degene bij wie het intellectuele eigendomsrecht berust is gebruik of openbaarmaking niet toegestaan.

Uitsluiting aansprakelijkheid

 • Regioplan sluit aansprakelijkheid uit voor de kwaliteit en beschikbaarheid van de faciliteiten voor digitale informatievoorziening en/of uitwisseling.
 • Het gebruik van de faciliteiten voor digitale informatie-uitwisseling is voor rekening en risico van de gebruikers. Regioplan is niet aansprakelijk voor de gevolgen die uit dit gebruik (kunnen) voortvloeien.
 • Gebruikers van Regioplan Verbindt! vrijwaren Regioplan voor aanspraken van derden wegens een inbreuk op hun rechten.

Openbaarmaking en toestemming

 • De vastgestelde voorwaarden in dit reglement gaan in op 1 oktober 2016.
 • Bij de toegang en het aanmaken van een profiel verklaren deelnemers kennis te hebben genomen van deze voorwaarden.
 • Door akkoord te gaan verklaren deelnemers bekend te zijn met de voorwaarden.
 • Regioplan behoudt zich het recht voor het reglement op ieder gewenst moment en zonder voorafgaande aankondiging te wijzigen.
Inloggen